สนช.รับร่าง พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0
692
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า การออกกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ทั้ง 8 ฉบับ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. …. ส่วนร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. สนช. ให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดก่อนเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป
ขณะที่ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้พัฒนากระบวนการทำงานที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากขึ้น โดยจะเพิ่มส่วนราชการใหม่คือ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 2 แปรญัตติ ตลอดจนร่างกฎหมายอีก 4 ฉบับ เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ในกระบวนการผลักดันให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.