#ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ# ให้สร้าง #อัญเชิญ’พระบรมสารีริกธาตุ’#ไปยัง”มกุฏพันธนเจดีย์”

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

0
530
ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
จากสถูปปรินิพพานไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม#

#เปิดอ่านทาง WEB:…#HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM#

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM#เครือข่ายยุติธรรม                          เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

***********************************

วันที่ 24 ก.พ.62 เวลา 07.30 น.พระธรรมทูตไทย ชาวไทยพุทธ และชาวอินเดียขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน เครื่องราชสักการะพระราชทาน จากสาลวโนทยาน ไปยังสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

จัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากสถูปปรินิพพานไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ด้วยความศรัทธาสูงสุดอัญเชิญ'พระบรมสารีริกธาตุ'ไปยังมกุฏพันธนเจดีย์

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่ 23 ก.พ.62 ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8 พระนคร พร้อมโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธทั่วโลกนั้น

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ.62 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มีโอกาสกราบสักการะและรำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ที่ทรงแสดงไว้จนถึงวันปรินิพพานอีกด้วย

 โดยขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน บุษบกยอดพระธาตุ น้ำพระพุทธมนต์ พานพุ่ม เครื่องราชสักการะพระราชทานของ#ในหลวงรัชกาลที่ 10# พระบรมวงศานุวงศ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล อัญเชิญพระไตรปิฎก โดยมี พระธรรมทูต พระธรรมยาตรา พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและอินเดียจำนวนมาก

   เคลื่อนขบวนจากสถูปปรินิพพานไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมโพธิวงศ์ จุดเทียนสัตบรรณ พร้อมการสวดมนต์บูชา ก่อนที่ประธานในพิธีได้อัญเชิญเครื่องสักการะและน้ำสรงพระราชทาน รดลง ณ สถูปมกุฏพันธนเจดีย์ไปตามลำดับ

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.