“อพท.”มอบประกาศนียบัตรการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 11 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว STMS #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

"อพท."มอบประกาศนียบัตรการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้11 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว STMS

0
322
"อพท."มอบประกาศนียบัตร

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน     ผดุงความธรรมในสังคม

  #เปิดอ่านทาง WEBSITE:

HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก)  

เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COMเครือข่ายยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

****************************

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 14.50-15.30 น. ห้องประชุมดอยตอง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย 11 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว STMS จะได้เป็น อพท. น้อย ได้แก่
                         1. เทศบาลตําบลท่าสาย

             นายชัยยศ หม่อมพกุล   นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย นายชัยยศชัยยศนายชั   2. เทศบาลตําบลนางแล           นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
                       3. เทศบาลตําบลแม่ยาวLogo          นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศบาลตำบลแม่ยาว

             4. เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน     นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข  นายกเทศมนตรี ทต.เวียงเชียงแสน
                            5. เทศบาลตําบลศรีดอนชัย

          นายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนชัย


                         6. เทศบาลตําบลห้วยไคร้

                 นายเสถียร กาโน  นายกเทศมนตรี


                              7. เทศบาลนครเชียงราย สัญลักษณ์ประจำเทศบาลนครเชียงราย        นายวันชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
                 8. องค์การบรหารส่วนตําบลรอบเวียง

นายไพศาล พุทธิมา  นายก อบต.รอบเวียง


                     9. องค์การบรหารส่วนตําบลห้วยไคร้      นายประสิทธิ์ พุฒซื่อนายประสิทธิ์ พุฒซื่อ นายกอบต.ห้วยใคร้

นายบัณฑิต งามดี (ปลัด อบต.ห้วยไคร้)
                 10. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

      นายประสิทะิ์ แช่หมี  นายก อบต. ห้วยชมภู             11. และบริษัท นิวเชียงแสน กรุ๊ป จํากัด

นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหาร บริษัท นิวเชียงแสนกรุ๊ป จำกัด โดยหน่วยงานทั้ง 11  จะไ้ด้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้แก่ชุมชนของตัวเอง

ข่าวโดย นส.จันทรัตน์ มงคลชัยชนะภัย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงราย

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.