หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย” กำลังขยายงานต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง ทั้งประจำประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก

0
2245

แฟ้มหัวสข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย” กำลังขยายงานต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง

1.ศูนย์ข่าวทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

    2.ศูนย์ข่าวประจำต่างประเทศทั่วโลก

มีคุณสมบัติดังนี้

                    1.1ต้องมีสถานที่เหมาะสมต่อการเปิดเป็นศูนย์ข่าวฯ มีอุปกรณ์ทางลิเล็คโทรนิคพร้อม เช่น คอมพ์พิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต มือถือสมาร์ทโฟน และ ฯลฯ

                    1.2บุคคลประจำศูนย์ ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพ์พิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ เข้าใจโปรแกรมการใช้งานเช่่น word offic และหากมีความรู้ด้าน website และมีความรู้-ความสามารถ ทางพัฒนา”web…..หนังสือพิมพ์” จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ ต้องแจ้งประวัติผู้ขอเปิดสูนย์ เหตุผลในการขอเปิดสูนย์ ส่งภาพสถานที่พร้อมแผนที่และอุปกรณ์ที่จะใช้ภายในศูนย์ จุดประสงคืการเปิดศูนย์ฯ ทั้งสิ่งตอบแทนที่ศูนย์ฯต้องการ

3.ผู้สื่อข่าวประจำตำบล และประจำจังหวัด ทั่วประเทศ

4.ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ..ประจำทุกประเทศทั่วโลก

5.นักคิด-นักเขียนคอลัมน์-นักวิจารณ์ ตามแนวคิดอิสระ

6.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ -โฆษณามึดวามเข้าใจในงานด้านนี้ หรือจบด้าน นิเทศฯหรือสื่อใหม่ หรือด้านโฆษณา-ประชาสัมพันธ์  

7.admin (web) ดูแลและ พัฒนา (web ) หนังสือพิมพ์

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน

1.ไม่จำกัด อายุ-เพศ เปิดรับทุกเพศและทุกวัย

2.ต้องมีใจรักงานด้านการทำข่าว ซื่อสัตย์-สุจริต ทั้งตนเองและสังคม

3.มีอุดมการณ์ในตนเองและในการทำงานข่าว โดยไม่มุ่งหวังแสวงหาผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆในการปฎิบัติหน้าที่ข่าว(สื่อมวลชน)

4.เป็นผู้มองโลกในแง่ดี มีใจเป็นธรรมและเป็นกลางในฐานะสื่อฯ ไม่เอนเอียงในการนำเสนอข่าว ต้องนำเสนอทุกๆๆด้าน

5.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ชอบช่วยเหลือสังคม

6. มีความพร้อม ทั้งจิตใจ-ร่างกาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยในการทำงาน และมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ส่งประวัติ-รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน3เดือนที่ผ่านมา พร้อมเขียนเล่าถึงจุดประสงค์และความต้องการหรืออื่นๆ มาอย่างน้อย 1หน้ากระดาษ a4 ด้วยรายมือของตนเอง ส่งมาทาง

อีเมล์ …..lotuslo@windowslive.com 

 

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.