กลุ่มผู้เข้าประมูลทรัพย์บังคับคดี ร้อง#”เครือข่ายยุติธรรม”-หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”# มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ

0
466
กรมบังคับคดี
ประมูลขายทอดตลาด
300x250

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตรย์ ประชาชน เพื่อผดุงความธรรมในสังคม#

#เปิดอ่านทาง web:…#https://www.thailandworldnews.com#

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM#

เครือข่ายยุติธรรม
                                    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

************************************************

ledlogoปณิธาณ”กรมบังคับคดี”

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม   

ได้มีกลุ่มประชาชนร้องมาทาง”เครือข่ายยุติธรรม” และหนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

ว่าได้เข้าประมูลทรัพย์กับ สำนักงานบังคับคดี ที่อยู่ภายใต้ กรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ”กระทรวงยุติธรรม”ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ ประมูล ที่ดิน

มีสำนักงานบังคับคดีตามจังหวัดต่างๆ แต่บางสำนักงานบังคับคดี มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส ในลักษณะเอื้ออำนวย ต่อผู้เข้าประมูลในบางราย หรือผู้มีอิทธิพล ยกตัวอย่างเช่น แม้จะมีหลักเกณฑ์การการวางหลักประกันในการเข้าประมูลหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง “หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา” ดังเข่น ราคาประเมินทรัพย์ประมูล ต่ำ-สูง การวางเงินหลักประกัน ต่ำ-สูงตามราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ประมูลขายทอดตลาด ดังเช่น ราคาประเมิน 1,000,000บาท ถึง 3,000,000บาท ต้องวางเงินหลักประกัน 150,000บาท

ซึ่งโดยระเบียบหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ต้องรับเงินตรวจนับให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนจะนำบรรจุไส่ซองปิดผนึกโดยเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งสำนักงานบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแห่งนั้นๆที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสจะปฎิบัติเช่นนั้น ก่อนที่จะมอบหมายเลขแผ่นป้ายที่ผู้เข้าร่วมประมูลวางเงินครบถ้วนแล้วตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธ์เข้าแข่งขันประมูลทรัพย์นั้นๆ  แต่มีสำนักงานบังคับคดี บางสำนักฯ มีการไม่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ โดยมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการพลิกแพลงช่วยผู้ที่เข้าประมูล ที่คุ้นเคย หรือร่วมกับผู้มีอิทธิพลตามท้องถิ่น หรืออาจมีผลประโยชน์ร่วมในการปฎิบัติ ปล่อยให้มีการวางเงินไม่ครบ ต        ตามระเบียบหลักเกณฑ์ในการวางเงิน  เป็นการเอาเปรียบผู้เข้าประมูลทรัพย์นั้นๆ ที่วางเงินครบถ้วน เพราะผู้วางเงินไม่ครบ สามารถ นำเงินที่วางไม่ครบ แต่ละทรัพย์ที่ประมูล  เพื่อแบ่งเงินไปวางเงินประมูลได้จำนวนหลายหลักทรัพย์ เมื่อประมูลได้ ก็นำเงินที่วางไว้ประมูลตามหลักทรัพย์ที่ประมูลไม่ได้ นำเงินนั้นๆมาวางให้ครบจำนวนเงินให้ครบในทรัพย์ที่ประมูลได้ จึงเป็นการกระทำที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และทำให้เกิดช่องทางทุจริต ในการเอื้อประโยชน์ ทั้งเป็นการเอาเปรียบต่อผู้เข้าประมูลทุกคนที่เข้าประมูลนั้นๆ  เมื่อมีการทักท้วงต่อผู้เข้าประมูลถูกต้องที่ควรจะได้ทรัพย์ที่ประมูลได้นั้น เจ้าหน้าที่กับโต้แย้ง อ้างว่าเจ้าหน้าที่รับเงินโดยไม่ได้นับ แลัวยังกล่าวหาว่า ผู้ที่เข้าประมูลวางเงินหลักประกันถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบราชการ และเป็นผู้ประมูลได้ กลับบอกว่าร้องเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปภาพที่เกี่ยวข้อง      ซึ่งการอ้างการกระทำที่ผิดระเบียบราชการ และขัดต่อความเป็นจริง ที่ผู้เข้าประมูลทรัพย์นั้นๆ ก็ต่างมุ่งได้ทรัพย์นั้นๆ และ ผู้ที่วางหลักประกันถูกต้อง ต้องได้รับทรัพย์นั้น จะอ้างไม่เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมเป็นไปไม่ได้ และผู้เข้าประมูลที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนั้นย่อมขาดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะการประมูลตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะเป็นการเข้าประมูลที่ไม่ถูกต้อง ย่อมไม่มีสิทธิ์ ชนะการประมูล และได้รับทรัพย์ประมูลนี้ และการอ้างการเคาะไม้ประมูลเป็นการขายทรัพย์ประมูลย่อมไม่ชอบตามกฎหมาย เพราะเป็นการขาดสิทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการรับหมายเลขป้าย และการมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลแต่ต้นแล้ว

การกระทำของเจ้าหน้าที่ในลักษณะเช่น ย่อมเป็นการปฎิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย อีกทั้งการกระทำเช่นนี้ของเจ้าหน้าที่ ยังเป็นการกระทำที่ ขัดต่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันของประชาชน

ทั้งนี้กลุ่มผู้ร้องทุกข์ได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้น ให้ผู้บริหาร พิจารณาให้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ไม่ให้อยู่ในพื้นที่นานเกินไป เพราะจะทำให้มีความสนิทชิดเชื้อ สนิทนนมกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จนเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดระเบียบ ที่ไม่โปร่งใส หรืออาจจะผลประโยชน์บางประการได้ จึงสมควรมีวาระโยกย้ายวาระ 2-3ปี ก็จะปิดช่องว่างได้บางส่วน

ความคืบหน้า ทางเครือข่ายยุติธรรม”

กำลังรวบรวมรายละเอียดเพื่อการดำเนินต่อไป

และ หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”  ติดตามข่าวมานำเสนอต่อไป

 

 

728x90

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.