กลุ่มผู้เข้าประมูลทรัพย์บังคับคดี ร้อง#”เครือข่ายยุติธรรม”-หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”# มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ

0
1143
กรมบังคับคดี
ประมูลขายทอดตลาด

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตรย์ ประชาชน เพื่อผดุงความธรรมในสังคม#

#เปิดอ่านทาง web:…#https://www.thailandworldnews.com#

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM#

เครือข่ายยุติธรรม
                                    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

************************************************

ledlogoปณิธาณ”กรมบังคับคดี”

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม   

ได้มีกลุ่มประชาชนร้องมาทาง”เครือข่ายยุติธรรม” และหนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

ว่าได้เข้าประมูลทรัพย์กับ สำนักงานบังคับคดี ที่อยู่ภายใต้ กรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ”กระทรวงยุติธรรม”ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ ประมูล ที่ดิน

มีสำนักงานบังคับคดีตามจังหวัดต่างๆ แต่บางสำนักงานบังคับคดี มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส ในลักษณะเอื้ออำนวย ต่อผู้เข้าประมูลในบางราย หรือผู้มีอิทธิพล ยกตัวอย่างเช่น แม้จะมีหลักเกณฑ์การการวางหลักประกันในการเข้าประมูลหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง “หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา” ดังเข่น ราคาประเมินทรัพย์ประมูล ต่ำ-สูง การวางเงินหลักประกัน ต่ำ-สูงตามราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ประมูลขายทอดตลาด ดังเช่น ราคาประเมิน 1,000,000บาท ถึง 3,000,000บาท ต้องวางเงินหลักประกัน 150,000บาท

ซึ่งโดยระเบียบหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ต้องรับเงินตรวจนับให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนจะนำบรรจุไส่ซองปิดผนึกโดยเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งสำนักงานบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแห่งนั้นๆที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสจะปฎิบัติเช่นนั้น ก่อนที่จะมอบหมายเลขแผ่นป้ายที่ผู้เข้าร่วมประมูลวางเงินครบถ้วนแล้วตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธ์เข้าแข่งขันประมูลทรัพย์นั้นๆ  แต่มีสำนักงานบังคับคดี บางสำนักฯ มีการไม่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ โดยมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการพลิกแพลงช่วยผู้ที่เข้าประมูล ที่คุ้นเคย หรือร่วมกับผู้มีอิทธิพลตามท้องถิ่น หรืออาจมีผลประโยชน์ร่วมในการปฎิบัติ ปล่อยให้มีการวางเงินไม่ครบ ต        ตามระเบียบหลักเกณฑ์ในการวางเงิน  เป็นการเอาเปรียบผู้เข้าประมูลทรัพย์นั้นๆ ที่วางเงินครบถ้วน เพราะผู้วางเงินไม่ครบ สามารถ นำเงินที่วางไม่ครบ แต่ละทรัพย์ที่ประมูล  เพื่อแบ่งเงินไปวางเงินประมูลได้จำนวนหลายหลักทรัพย์ เมื่อประมูลได้ ก็นำเงินที่วางไว้ประมูลตามหลักทรัพย์ที่ประมูลไม่ได้ นำเงินนั้นๆมาวางให้ครบจำนวนเงินให้ครบในทรัพย์ที่ประมูลได้ จึงเป็นการกระทำที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และทำให้เกิดช่องทางทุจริต ในการเอื้อประโยชน์ ทั้งเป็นการเอาเปรียบต่อผู้เข้าประมูลทุกคนที่เข้าประมูลนั้นๆ  เมื่อมีการทักท้วงต่อผู้เข้าประมูลถูกต้องที่ควรจะได้ทรัพย์ที่ประมูลได้นั้น เจ้าหน้าที่กับโต้แย้ง อ้างว่าเจ้าหน้าที่รับเงินโดยไม่ได้นับ แลัวยังกล่าวหาว่า ผู้ที่เข้าประมูลวางเงินหลักประกันถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบราชการ และเป็นผู้ประมูลได้ กลับบอกว่าร้องเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปภาพที่เกี่ยวข้อง      ซึ่งการอ้างการกระทำที่ผิดระเบียบราชการ และขัดต่อความเป็นจริง ที่ผู้เข้าประมูลทรัพย์นั้นๆ ก็ต่างมุ่งได้ทรัพย์นั้นๆ และ ผู้ที่วางหลักประกันถูกต้อง ต้องได้รับทรัพย์นั้น จะอ้างไม่เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมเป็นไปไม่ได้ และผู้เข้าประมูลที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนั้นย่อมขาดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะการประมูลตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะเป็นการเข้าประมูลที่ไม่ถูกต้อง ย่อมไม่มีสิทธิ์ ชนะการประมูล และได้รับทรัพย์ประมูลนี้ และการอ้างการเคาะไม้ประมูลเป็นการขายทรัพย์ประมูลย่อมไม่ชอบตามกฎหมาย เพราะเป็นการขาดสิทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการรับหมายเลขป้าย และการมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลแต่ต้นแล้ว

การกระทำของเจ้าหน้าที่ในลักษณะเช่น ย่อมเป็นการปฎิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย อีกทั้งการกระทำเช่นนี้ของเจ้าหน้าที่ ยังเป็นการกระทำที่ ขัดต่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันของประชาชน

ทั้งนี้กลุ่มผู้ร้องทุกข์ได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้น ให้ผู้บริหาร พิจารณาให้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ไม่ให้อยู่ในพื้นที่นานเกินไป เพราะจะทำให้มีความสนิทชิดเชื้อ สนิทนนมกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จนเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดระเบียบ ที่ไม่โปร่งใส หรืออาจจะผลประโยชน์บางประการได้ จึงสมควรมีวาระโยกย้ายวาระ 2-3ปี ก็จะปิดช่องว่างได้บางส่วน

ความคืบหน้า ทางเครือข่ายยุติธรรม”

กำลังรวบรวมรายละเอียดเพื่อการดำเนินต่อไป

และ หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”  ติดตามข่าวมานำเสนอต่อไป

 

 

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.