ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มฟืนคืนชีพ หากการเจรจาการค้าต่างประเทศประสบพบความสำเร็จ

กลุ่มเกษตรกรไทยยกขบวนกลุ่มเษตรบินลัดฟ้าสู่”ฮานอย”เมืองหลวงของประเทศ”เวียตนาม” เปิดเจรจาการค้า ระหว่าง “เกษตรไทยกับเกษตรกรประเทศเวียตนาม “ซึ่งทางการเวียตนามได้ใหัความสนใจต่อคณะเกษตรกรไทยในชุดนี้อย่างมาก “สื่อเวียตนาม”ก็ให้ความสนใจ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ”นครหลวงฮานอย”

ผอ.สื่อเวียตนาม
(ขวาสุด) ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เวียตนาม (กลาง)สุภาพสตรี ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ (ซ้ายมือ) ลุงมิน ล่ามผู้แปลภาษา เป็นผู้สื่อข่าวชาวเวียตนามประจำประเทศไทย
สื่อเวียตนาม

หนังสือพิมฑ์”นครหลวงฮานอย” ตีพิมพ์ประโคมข่าวความสำเร็จการเจรจาการค้าคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ(Báo Kinh tế & Đô thị) ซึ่งเป็นเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียตนามได้ให้การต้อนรับคณะเกษตรไทยอย่างดียิ่ง

 ผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับกองบรรณาธิการได้เข้าร่วมประชุม

ปรึกษาหารือวางแนวทางที่จะนำสินค้าไปไปวางขายที่ประเทศเวียตนาม และหากสินค้าเวียตนามที่ต้องการมาวางขายที่ประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรไทย ก็พร้อมให้ความร่วมมือ ในการค้าต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน

      โดยทั้งนี้ นอกจากการที่ สื่อของเวียตนาม จะให้ความสนใจแล้ว  “ประธานสหกรณ์ -กลุ่มโอทอป -กลุ่มสตรี” ของ “เวียตนาม” ยังได้เชิญคณะเกษตรไทย เข้าร่วมประชุมศึกษาหาแนวทางที่จะร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน ทั้งชาวเกษตรเวียตนาม ยังได้เชิญไปดู การทำการเกษตรของเกษตรเวียตนาม และส่วนราชการอำเภอส่วนท้องถิ่น

“เวียตนาม “

      ได้เชิญประชุมศึกษาแนวทางการค้าร่วมกัน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในก้าวแรกของกลุ่มเกษตรไทย ที่จะได้ มีโอกาส นำผลิตผลของเกษตร และสินค้าแปรรูปของเกษตรไทยเข้าไปวางจำหน่ายในประเทศเวียตนาม โดยเบื้องต้นนี้ ได้มีตัวแทน กลุ่มเกษตรกรไทยที่ได้ร่วมเปิดเจรจาการค้า โดยมี

คณะเกษตรไทย
“นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ “นำทีมเคณะเจรจา การค้า ไทย-เวียตนาม

“นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์” เจ้าของธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร “นางสาวจิรฐา แจ่มสุวรรณ” เจ้าของธุรกิจการค้าปุ๋ยแลผลิตภัณฑ์การเกษตร ตราม้าเงา และตราหมอ

“นายนิกร ทะกลกิจ” สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด (ข้าวหอมมะลิ 105)

“นายชัยวิเศษ ดีสุวรรรณ์” สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ข้าวเหนียวสันป่าตองและลำใย)

“นายภาคิน พันธุพิน” กลุ่มเกษตรทำไร่โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง(สวนส้มเขียวหวาน) 

“นายกิตติภณ พงศ์วิทยา” ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

“นายณัฎฐากร คงขำ” งานออร์แกไนซ์

(ท่านสุภาพบุรุษ) “นายอำนาจ จงยศยิ่ง” นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

“นางอุบลวรรณ สุภาวรรณ”(สื่อมวลชน)เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน (สื่อมวลชน) “อ้อน ทอ.”

“นายนที บุญมี”ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ ออนไลน์

“นางสาวพัชรินทร์ คันธรส”ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวัน
เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

(สื่อมวลชน) นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

WEBSITE:https://www.thailandworldnews.com 

EMAIL ;thailandworldnews@gmail.com 

โดยคณะเจรจราธุระกิจการค้าไทยทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน

ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยวันที่ 24 ตค. 61และทันทีที่ไปถึงเมือง”ฮานอย” ประเทศเวียตนามคณะไทยทั้งหมดก็ได้เริ่มการเจรจา การค้าทันทีโดยได้เข้าพบ ผู้อำนวยการและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจชื่อ”นครหลวงฮานอย”ในทันที และการเจรจาลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ 25 ตค.61 ทางหนังสือพิมพ์”นครหลวงฮานอย”

        ได้ประสานกับทางสมาคมนักธุระกิจ เมืองฮานอย และได้ประสานเกษตรโอทอป ผู้ผลิตสินค้า เกษตร และแปรรูป นักธุระกิจ แขนงต่างของ”เวียตนาม ทางคณะไทยได้แสดงผลผลิต และสินค้า และนำเสนอธุระกิจ ต่อที่ประชุม ซึ่ง นักธุระกิจ และผู้ที่ร่วมประชุมได้มีตวามสนใจ มีการเจรจาการค้า และสนใจสั่งผลิตภัณฑ์ของไทยที่ไปนำเสนอ อีกทั้งยังจะให้ทางไทยไปทำเกษตร เช่นสวนส้มที่เวียตนามอีกด้วย นับว่าประสบพบความสำเร็จในการเจรจาการค้าในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้ไปที่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง“ห้างบิ๊กซี”ของไทย

       ที่เปิดได้อย่างยิ่งใหญ่กลางเมือง”ฮานอย” และอีกหลายๆเมืองของประเทศเวียตนาม นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่”ประเทศเวียตนาม”ได้เปิดกว้างต่อธุระกิจของประเทศไทยให้เข้าไปทำธุระกิจขนาดใหญ่ได้ในประเทศเวืยตนาม

 วันที่26 ตค.61 ทางคณะไทยได้พบปะเจรจา

   “สหพันธ์และสหกรณ์ของนครหลวงฮานอย” โดยพาชมการสาธิตการทำการเกษตร การถนอมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑืการเกษตร ของชาวเกษตรเวียตนาม ทั้ง นายอำเภอ และข้าราชการระดับสูงได้เชิญคณะไทย ทั้งหมดเข้าพบปะการเจรจาการค้าครั้งนี้ และยินดีรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของไทย และนำเสนอต่อคณะไทยที่มีข้อเสนอแนะและช่องทางการร่วมือต่อการเกษตรเวียตนาม  จึงเป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจ และความสำเร็จในด้านการค้า อีกทั้งความสัมพันธ์ต่อน้ำใจไมตรีและมืตรภาพของทั้งสองฝ่าย อันดี ส่งผลดีต่อทั้งธุระกิจ ทั้งการเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตร ทั้งของไทยและ เวียตนาม และจะมีการนัดหมาย ดำเนินการซื้อขายกันต่อไปในเร็วๆนี้ จึงถือได้ว่าการของคณะไทยชุดนี้ได้พบความสำเร็จเกินความคาดหมาย อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติไทยต่อไป

บรรยากาศอาหารค่ำที่นครหลวงฮานอย “ประเทศเวียดนาม” เพื่อสื่อไทย-คณะนักธุระกิจ”เหงืยน มึน ดึ๊ก” บก.”นสพ.เศรษฐกิจฮานอย”เลี้ยงต้อนรับเต็มที่ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง Amnat Jong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Amnat Jong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งภาพบรรยากาศ หลังจากการเจรจาธุระกิจประสบพบความสำเร็จ ก็ได้ไปฉลองความสำเร็จ ณ. “อ่าวฮาลองเบย์” (HA.LONG) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือเสียงของ”เมืองฮานอย”สายการบินแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินตรง “เชียงใหม่ – ฮานอย”

แอร์เอเชียเชิญบริษัทท่องเที่ยวของเวียตนามมาที่เชียงใหม่พร้อมพบปะกับบริษัททัวร์ โรงแรม ร้านอาหารผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพสายการบินไทย เอเชีย

4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  (จันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมดันเชียงใหม่เป็นฮับบินสู่ต่างประเทศ ด้วยเส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งหมด 8 เส้นทาง อีกทั้งยังมอบโปรโมชั่นราคาบินคุ้ม ราคาเริ่มต้นที่ 1,090 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2561 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  29 มีนาคม 2562

แอร์เอเซีย
งาน”สายการบินไทยเอเซีย”  “นายสันติสุข คล่องใช้ยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียพร้อมขยายเส้นทางบินจากฐานปฏิบัติการบิน (ฮับ) เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเชียงใหม่ถือเป็นฮับที่สำคัญของแอร์เอเชีย มีเครื่องบินประจำการจำนวน 6 ลำ และมีเส้นทางบินออกจากเชียงใหม่เชื่อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และล่าสุดนี้แอร์เอเชียพร้อมแล้วที่จะเปิดเส้นทางบินใหม่ “เชียงใหม่-ฮานอย” เส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางบินที่ 8 ต่อจากเชียงใหม่-มาเก๊า เชียงใหม่-ฮ่องกง เชียงใหม่-หางโจว เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ (AK) เชียงใหม่-ฉางซา เชียงใหม่-ย่างกุ้ง และเชียงใหม่-ไทเป ซึ่งแอร์เอเชียมีเส้นทางบินจากจากเชียงใหม่ไปยังต่างประเทศมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ชาวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายและสะดวกสบายมากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.